AFRMA

American Fancy Rat & Mouse Association

AFRMA Show Results for 1987 Mice
MICE
January 24: 56 entries
Go to Challenge Trophy Winners
Best In Show (53)ZBS-1Beige Self SatinKaren Hauser
Standard (23)23-1CinnamonKaren Hauser
Self (9)DEERFawnDarlene Labe
Tan & Fox (7)32-3Coffee FoxKaren Hauser
Marked (1)DUTCHDutchDarlene Labe
AOC (6)23-1CinnamonKaren Hauser
Satin (22)ZBS-1Beige SelfKaren Hauser
Self (14)ZBS-1BeigeKaren Hauser
Tan & Fox (3)BLOSSOMLilac TanDarlene Labe
Marked (3)GAYVariegatedDarlene Labe
AOC (2)GIRLIECinnamonDarlene Labe
Long Hair (2)23-3CinnamonKaren Hauser
Self (1)FROSTYWhiteDarlene Labe
AOC (1)23-3CinnamonKaren Hauser
Long Hair Satin (3)ZBS-4Beige SelfKaren Hauser
Frizzie Satin (3)CURLYSiameseDarlene Labe
Self (1)PERMChocolateDarlene Labe
AOC (2)CURLYSiameseDarlene Labe
Pet (3)MOUSEDarlene Labe
March 29: 20 entries
Best In Show (19)FRECKLESVariegated StandardDenise Deen
Standard (6)FRECKLESVariegatedDenise Dean
Self (3)JA 2SilverJosiah Fredriksen
Tan & Fox (1)JA 5Black TanJosiah Fredriksen
Marked (1)FRECKLESVariegatedDenise Deen
AOC (1)JA 8AgoutiJosiah Fredriksen
Satin (4)MISS TBeige SelfHeather Thompson
Self (3)MISS TBeigeHeather Thompson
AOC (1)JA 15English GoldJosiah Fradriksen
Long Hair (4)JA 9Silver SelfJosiah Fredriksen
Long Hair Satin (5)JA 17Cream SelfJosiah Fradriksen
Self (3)JA 17CreamJosiah Fredriksen
AOC (2)JA 19SiameseJosiah Fredriksen
Pet (1)BAMBIFawn Self Long Hair SatinHeather Thompson
May 30: 78 entries
Best In Show (73)ZBS-1Beige Self SatinKaren Hauser
Standard (23)S6-1Broken MarkedKaren Hauser
Self (6)32-1P.E. WhiteKaren Hauser
Tan & Fox (2)94-1Champagne TanKaren Hauser
Marked (7)S6-1BrokenKaren Hauser
AOC (8)91-1CinnamonKaren Hauser
Satin (24)ZBS-1Beige SelfKaren Hauser
Self (18)ZBS-1BeigeKaren Hauser
Tan & Fox (1)TANChocolate TanDarlene Labe
Marked (3)SPOTSVariegatedDarlene Labe
AOC (2)CATSSiameseDarlene Labe
Long Hair (13)50—1Black SelfKaren Hauser
Self (6)50-1BlackKaren Hauser
Tan & Fox (3)48-BChocolate TanKaren Hauser
Marked (2)S20-1BrokenKaren Hauser
AOC (2)82-3SiameseKaren Hauser
Long Hair Satin (10)Z8S-4Beige SelfKaren Hauser
Self (7)ZBS-4BeigeKaren Hauser
Tan & Fox (1)93-2Champagne TanKaren Hauser
AOC (2)GOLDIEEnglish GoldDarlene Labe
Frizzie (1)98/100-CCream SelfKaren Hauser
Frizzie Satin (2)S84-ABroken MarkedKaren Hauser
Pet (3)PETDarlene Labe
Unstd. (2)820-1Blue Pt. Siamese Long HairKaren Hauser
July 11: 27 entries
Best In Show (25)ZBS-4Beige Self Long Hair SatinKaren Hauser
Standard (5)S85-1Broken MarkedKaren Hauser
Tan & Fox (1)94-1Champagne TanKaren Hauser
Marked (3)S85-1BrokenKaren Hauser
AOC (1)91-2English GoldKaren Hauser
Satin (7)63-1Cream SelfKaren Hauser
Long Hair (7)50-1Black SelfKaren Hauser
Self (2)50-1BlackKaren Hauser
Tan & Fox (3)48-BChocolate TanKaren Hauser
Marked (1)S45-ABrokenKaren Hauser
AOC (1)90-2CinnamonKaren Hauser
Long Hair Satin (6)ZBS-4Beige SelfKaren Hauser
Self (5)ZBS-4BeigeKaren Hauser
Tan & Fox (1)93-2Champagne TanKaren Hauser
Pet (2)SIR LANCELOTP.E. White Long Hair SatinHeather Thompson
September 27: 29 entries
Best In Show (16)4-21Black Self StandardRoxanne Fitzgerald
Standard (6)4-21Black SelfRoxanne Fitzgerald
Self (1)4-21BlackRoxanne Fitzgerald
Tan & Fox (3)1-11Silver Grey TanRoxanne Fitzgerald
Marked (1)FRITZBrokenDenise Deen
AOC (1)1-10Silver GreyRoxanne Fitzgerald
Satin (8)4-40Silver SelfRoxanne Fitzgerald
Self (4)4-40SilverRoxanne Fitzgerald
Tan & Fox (1)STEFFYBlack TanJulie Steele
Marked (1)SLICKVariegatedDenise Deen
AOC (2)PENELOPESiameseJulie Steele
Long Hair (1)MAXBroken MarkedJulie Steele
Frizzie Satin (1)4-10Champagne SelfRoxanne Fitzgerald
Pet (11)BAMBIEFawn Self Long Hair SatinHeather Thompson
Unstd. (2)2-20Black Blaze StandardRoxanne Fitzgerald
November 22: 7 entries
Best In Show (5)O-EBlack Self StandardRoxanne Fitzgerald
Standard (2)O-EBlack SelfRoxanne Fitzgerald
Self (1)O-EBlackRoxanne Fitzgerald
Marked (1)FRITZBrokenDenise Deen
Satin (1)SBkV-1VariegatedDeniseDeen
Long Hair (1)LHBkV-1VariegatedDenise Deen
Frizzie (1)FRBkB-1BrokenDenise Deen
Pet (2)SIR LANCELOTP.E. White Long Hair SatinHeather Thompson
Updated February 6, 2024